Despre bănci și avocați în capitalism/About banks and lawyers in capitalism

 

Știm bine că în capitalism instituțiile și statul sunt aservite total burghezimii și intereselor acestora, facand tot posibilul sa-i apere, pentru continuarea exploatării omului și a planeti. Mai nou companiile străine, corporațiile, fac legea în diverse state de pe glob, devenind chiar mai rele decât burghezimea naționala, printre acestea se numara bancile și bancherii străini.

  1. Bancile, bancherii și executorii judecătorești

Din cauza nivelului de trai scăzut, romanii s-au împrumutat în masă dupa anii 2000 de la diverse banci străine controlate de capitaliști străini, oameni împrumutându-se pentru a investii în mici afaceri locale sau pentru nevoi personale, cu gândul ca vor reușii să aibă un trai decent pe viitor. Din păcate aceasta a fost doar una dintre marile iluzii ale capitalismului, care ne sunt bagate pe gât de către burghezime pentru prostirea omului, devenind astfel un sclav al acestora prin condițiile absurde care erau impuse prin contractarea împrumuturilor, printre acestea numarându-se: ipotecarea caselor/apartamentelor, confiscarea salarilor/pensilor și multe alte condiții absurde în caz ca oamenii nu mai pot plăti aceste împrumuturi, de altfel multe dintre ele chiar foarte mici. Cum era de așteptat, nu așa a stat treaba și în cazul burghezilor care voiau să împrumute sume imense de bani, aceștia fiind favorizați de bănci, mulți dintre ei nepățind nimic pentru neplata creditelor!

După cum se știe, în ultimii ani băncile execută silit oamenii simplii care au contractat credite și nu au mai putut să le plăteasca, nu pentru că nu au vrut, ci pentru că nu au mai avut bani pentru plata ratelor, și așa încarcate în multe cazuri cu o dobândă de peste 50% în anii 2006-2009. Pentru recuperarea datoriilor, băncile apelează la metode tipic cămătărești, angajând un executor judecătoresc să le execute oameniilor și așa sărăciți, casa/apartamentul, uneori punerea sechestrului pe salariu/pensie. Cum în capitalism este urmarit profitul, fiecare are un interes, începând cu banca și terminând cu executorul judecătoresc, chiar și avocații, dar despre asta o să discutăm în partea a doua a articolului. Banca urmăreșe profitul prin dobânda grosolană pusă în cârca omului de rând, iar executorul işi insușește o parte consistentă din banii păgubitului!

  1. Avocații și apararea intereselor burghezimii

Oamenii simplii, aflându-se în această situație grea a riscului de a-și pierde locuința, apeleaza la avocați pentru a ataca în instanță deciziile de executare silită. Aceștia merg cu încredere la avocți, sperând că și ei au o oarecare milă pentru ei și că ii vor ajuta să-și salveze locuințele și bunurile, dar de multe ori situția se ivește ca find alta, pe avocat interesândul doar onorariile (banii plătiți de către oameni pentru serviciul prestat de către avocat), rar găsindu-se un avocat de încredere în sistemul capitalist! Cei mai mulți find doar niște tineri fițari care cine știe în ce mod au reușit să devină avocați, pe la diverse „facultăți” private. Cei mai mulți dintre acestia sunt promovați de către televiziunile capitaliste de la noi din Romania, acestea find principalele posturi de „știri”, ce îi promovează pe acești falși avocați făcuți la apelul de noapte.

Oamenii simplii ajungând în situația de a fi reprezentanți în instanță de acești așa ziși avocați nu mai au ce să facă, de multe ori plătindu-i avocatului onorariul cerut, dar acesta nu face nimic să-i rezolve problema, mai mult de atât, nici macar nu vorbește cu oamenii, punându-si secretarele să-i păcălească pe aceștia!

  1. Împrumuturile în perioada socialistă (Epoca Ceausescu)

În contrar cu zilele nefaste pe care le trăim astăzi, când din cauza burghezimii se comit abuzuri de neimaginat în favoarea profitului, în epoca Ceausescu împrumuturile se făceau corect, bâncile find în mâinile poporului, nemaiexistând burghezimea!

Oamenii muncii puteau să împrumte bani fară condiții absurde, și reușeau să plătească creditele, având un loc de munca și salariu stabil, facându-se împrumuturi pentru cumpararea unei dacii sau apartament, dar de cele mai multe ori își permiteau doar strângând o parte din salariu!

Moarte bancherilor corporatiști privați și burghezimii!

______________________________________________________________________

We know that in capitalism, state and institutions are subservient of bourgeoisie and his interests, doing everything possible to protect them, to continue the exploitation of people and planet. Newer foreign companies, corporations, make the law in various countries in the world, becoming even worse than the national bourgeoisie, these include banks and foreign bankers.

  1. Banks, bankers and bailiffs

Because of the poor conditions of life, the Romanians borrowed en masse after 2000 s from various foreign banks controlled by foreign capitalists, people are borrowing to invest in small local business or personal needs, thinking that they had a decent living in the future. Unfortunately it was just one of the great illusions of capitalism, which are foisted on us by the bourgeoisie for human exploatation, becoming a slave to them by the bad conditions that were imposed by borrowing, among them are: mortgaging homes / flats, confiscation of salaries / pensions and many other absurd conditions if people can not pay these loans, moreover many of them very small. As expected, it’s not at all the same with the capitalists who want to borrow huge sums of money, which is favored by banks, nothing happens if they do not pay these, in many cases!

As it is known, in recent years banks foreclose on ordinary people who took out loans they could not pay them, not because they wanted to, but because they did not have the money to pay rates, and so many charged with interest of over 50% in 2006-2009. To recover the debts, banks typically resort to usurious methods, employing a bailiff to execute people so impoverished house / apartment, sometimes the attachment on salary / pension. Since capitalism is profit-driven, each has an interest, starting and ending with the bailiff bank, even lawyers, but we’ll talk about that in the second part of the article. Banks pursue profit by predatorily charging common people with high interest rates and the executor is entitled to a significant part of money.

  1. Lawyers defending the interests of bourgeoisie

Ordinary people, being in this predicament risk of losing houses, turning to lawyers to appeal against enforcement decisions. They go with confidence to lawyers, hoping that they have some compassion for them and that will help to save their homes and property, but often a situation arises which is very different from what expected, lawyers only being interested in their fees, so honest lawyers are very seldom to find! Most find only fitting that some young people who knows how they managed to become advocates on various private universities. Most of them are just conceited young men who earned their position through dubious ways while attending private universities.

Common people who are represented by these so-called lawyers often find themselves cheated by them- they won’t even talk to people asking their secretaries to do that in their place.

  1. Borrowings under socialism ( Ceausescu regime)

In contrary to the fateful day in which we live today, when unimaginable abuses are committed by bourgeoisie to profit, in the Ceausescu era lending was done correctly, the Bank being in the hands of the people, being no bourgeoisie!

Working people could rent money without retarded conditions, and managed to pay loans, having a stable job and salary, making loans for buying a car or apartment, but often afford only a part of the salary tightening !

Death to capitalism and exploatation!

Distribuie

Ne pare rău, comentariile sunt închise!